ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จังหวัดอยุธยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จังหวัดอยุธยา*, -จังหวัดอยุธยา-

จังหวัดอยุธยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จังหวัดอยุธยา (n.) Phra Nakhon Si Ayutthaya See also: Ayutthaya Syn. อยุธยา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จังหวัดอยุธยา
Back to top