ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จังหวัดราชบุรี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จังหวัดราชบุรี*, -จังหวัดราชบุรี-

จังหวัดราชบุรี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จังหวัดราชบุรี (n.) Ratchaburi
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orthoclase ออร์โทเคลส แหล่ง - ในประเทศไทย พบอยู่ในหินแกรนิต เปกมาไทต์และไนส์ทุกแหล่ง แหล่งใหญ่พบในเปกมาไทต์ ที่จังหวัดราชบุรี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี อุทัยธานี และตาก ประโยชน์ - แร่ชนิดนี้จัดเป็นกลุ่มแร่เฟลด์สปาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ อุตสาหกรรมแก้ว [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ratchaburi Province. Hour and a half by car.จังหวัดราชบุรีครับ ขับรถไปสักชั่วโมงครึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จังหวัดราชบุรี
Back to top