ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จังหวัดนครพนม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จังหวัดนครพนม*, -จังหวัดนครพนม-

จังหวัดนครพนม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จังหวัดนครพนม (n.) Nakhon Phanom
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Nakhon Phanom (n.) จังหวัดนครพนม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จังหวัดนครพนม
Back to top