ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จังหวะจะโคน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จังหวะจะโคน*, -จังหวะจะโคน-

จังหวะจะโคน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จังหวะจะโคน (n.) rhythm See also: pattern of sounds or movements
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He has... no rhythm, and he can't even bang very long.ไม่มีจังหวะจะโคน แถมยังล่มปากอ่าวอีก
Control the space. Don't let him in.ตอบให้ยาว ควบคุมจังหวะจะโคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จังหวะจะโคน
Back to top