ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จักรเย็บผ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จักรเย็บผ้า*, -จักรเย็บผ้า-

จักรเย็บผ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จักรเย็บผ้า (n.) sewing machine Syn. จักร, เครื่องเย็บผ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
foot(ฟุท) n. เท้า,ฝีเท้า,ตีน,บาท,หน่วยความยาวเป็นฟุต (0.48 เซนติเมตร) ,ทหารราบ,ส่วนที่คล้ายเท้า,จังหวะในโคลง,บาท,แท่นเหยียบของจักรเย็บผ้า,ส่วนที่อยู่ล่างสุด,ส่วนที่นอนก้น,ตะกอน,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับส่วนบนหรือยอด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sewing machinesจักรเย็บผ้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sewing machine (n.) จักรเย็บผ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you buy me a sewing machine? Please.แม่ซื้อจักรเย็บผ้าให้หนูหน่อยสิ...
Shin Chaegyung, I will buy you a new sewing machine.เอาเถอะน่า... แม่จะซื้อจักรเย็บผ้าใหม่ให้ลูกนะ...
Now is not the time to be discussing about the sewing machine.ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดถึงจักรเย็บผ้านะคะ!
What about me? You got sister a new sewing machine then I want a mp3 player.แล้วของผมล่ะ พ่อน่ะซื้อจักรเย็บผ้าตัวใหม่ให้พี่ ผมก็อยากได้เครื่องเล่น mp3 นะ
Mr. Kevin O'Malley, sewing machine salesman.พนักงานขายจักรเย็บผ้า
If you and your sewing machine were free.ลูกกับจักรเย็บผ้า ว่างหรือเปล่า
Leave it by the sewing machine.วางไว้ที่จักรเย็บผ้าเลย
My mom had a sewing machine, but it was always in hock.แม่ฉันก็มีจักรเย็บผ้า แต่มันมักจะถูกทิ้งไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จักรเย็บผ้า
Back to top