ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จักรวาลวิทยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จักรวาลวิทยา*, -จักรวาลวิทยา-

จักรวาลวิทยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จักรวาลวิทยา (n.) cosmology
English-Thai: HOPE Dictionary
cosmology(คอซมอล'ละจี) n. จักรวาลวิทยา,สาขาวิชาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างและการกำเนิดของจักรวาล, See also: cosmologic adj. ดูcosmology cosmological adj. ดูcosmology cosmologist n. ดูcosmology
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cosmologyจักรวาลวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cosmologyจักรวาลวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hindu cosmologyจักรวาลวิทยาฮินดู [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cosmology (n.) จักรวาลวิทยา See also: การศึกษาเกี่ยวกับจักรวาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cosmology should be cosmetology, astrology should be astronomy, and the students on the cover should be smiling, but that's a matter of opinion.จากวิชา "จักรวาลวิทยา" มาเป็น "เครื่องสำอางค์วิทยา" "โหราศาสตร์" มาเป็น "ดาราศาสตร์" และผมคิดว่านักศึกษาที่ได้ขึ้นปกหนังสือควรจะยิ้มกว่านี้ซักหน่อยนะ
The cosmological physicist from Princeton?นักฟิสิกส์จักรวาลวิทยา จากพรินซ์ตันเหรอ
My guest is a noted physicist and the leading expert on quantum cosmology, so please try to avoid wasting her time with female jibber jabber.แขกของผมเป็นนักฟิสิกส์มีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญ ควอนตัมจักรวาลวิทยาชั้นแนวหน้า งั้นโปรดเลี่ยงกวนเธอเสียเวลา
Oh, Penny, this is Dr. Plimpton-- a leading expert on quantum cosmology.เพนนี่ นี่ดร.พลิมป์ตัน ผู้เชี่ยวชาญ ควอมตันจักรวาลวิทยาชั้นแนวหน้า
STARS FORM, THEY EVOLVE,เพื่อดูว่าเครื่องจักรวาลวิทยา ของเขาสามารถสร้างกาแลคซี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จักรวาลวิทยา
Back to top