ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จักขุประสาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จักขุประสาท*, -จักขุประสาท-

จักขุประสาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จักขุประสาท (n.) eye nerve See also: visual nerve, optic nerve Syn. ประสาทตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She kept it attached to the optic nerve, so he could see down her throat, to his own partially digested flesh in...ที่หล่อนทำให้แน่ใจว่าจักขุประสาทยังทำงานดี เพื่อที่เขาจะได้เห็นลงไปในลำคอ ว่าเศษเนื้อของเขาถูกย่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จักขุประสาท
Back to top