ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จอมปลวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จอมปลวก*, -จอมปลวก-

จอมปลวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอมปลวก (n.) anthill See also: termite hill Syn. รังปลวก
English-Thai: HOPE Dictionary
ant hillจอมปลวก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ant hill (n.) จอมปลวก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'd be like us going out of our way to destroy microbes on an anthill.มันจะเป็นอย่างพวกเราจะ ออกไปจากทางของเรา ที่จะทำลายจุลินทรีย์ในจอมปลวก
How guilty would we feel if we destroyed a few microbes on an anthill?วิธีผิดที่เราจะรู้สึกว่าถ้าเรา ทำลายจุลินทรีย์น้อยใน จอมปลวก?
It's like a freaking cop anthill out here.ยังกับมีจอมปลวกตำรวจบ้าๆอยู่ข้างนอกนี่เลย
My goodness, this molehill is becoming a mountain.แม่เจ้า จอมปลวกกลายเป็นภูเขาซะแล้ว พวกเธอหาทางออกกันไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จอมปลวก
Back to top