ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จอภาพยนตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จอภาพยนตร์*, -จอภาพยนตร์-

จอภาพยนตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอภาพยนตร์ (n.) silver screen See also: movie screen, cinema Syn. จอเงิน
English-Thai: HOPE Dictionary
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
film screen (n.) จอภาพยนตร์ Syn. screen
movie screen (n.) จอภาพยนตร์ See also: จอภาพ, จอ Syn. film screen, silver screen, TV screen
screen (n.) จอภาพยนตร์ See also: จอภาพ, จอ Syn. film screen, movie screen, silver screen, TV screen
TV screen (n.) จอภาพยนตร์ See also: จอภาพ, จอ Syn. film screen, movie screen, silver screen
silver screen (n.) จอภาพยนตร์ (คำค่อนข้างเก่า) See also: จอเงิน Syn. screen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wish I could see her shine upon the screen one more time.ผมอยากจะเห็นเธอเฉิดฉาย บนจอภาพยนตร์อีกสักครั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จอภาพยนตร์
Back to top