ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จอนหู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จอนหู*, -จอนหู-

จอนหู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอนหู (n.) sideburns See also: burnsides, sideboards Syn. จอน, จอนผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จอนหู
Back to top