ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จอดเทียบท่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จอดเทียบท่า*, -จอดเทียบท่า-

จอดเทียบท่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอดเทียบท่า (v.) moor (e.g. a boat) See also: park (e.g. a car), anchor (e.g. a boat) Syn. เทียบท่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie up (phrv.) (เรือ) จอดเทียบท่า (เพื่อซ่อมแซม, ใช้งาน) Syn. put up
put in for (phrv.) (เรือ) จอดเทียบท่า Syn. put in, put into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The boat used to be moored near there.- เรือเคยจอดเทียบท่าใกล้เเถวนั้น
Let's hope my mug shot is the last thing she ever prints about me.มันเกี่ยวข้องกับ ชุดสีขาว ฝนตก และเครื่องบินที่พึ่งจอดเทียบท่า
We found him at the shipyard where the boat was supposed to dock.เราเจอเขาที่อู่เรือ ตรงจุดที่เรือ ควรเข้าจอดเทียบท่า
He boat with Mai Lin's family on it just docked. Elizabeth Jarvis gave us a phone number.เรือที่มีครอบครัวของเหมยหลิน เพิ่งจอดเทียบท่า และเอลิซาเบธ จาร์นิส
And these three docks.กับอีก 3 ลำที่จอดเทียบท่าอยู่
There are whispers among my flock that a ship of the Royal Navy docked in Harbour Island recently.มีข่าวเล่าลือหนาหูท่ามกลางคริสต์ศาสนิกชน ในโบสถ์ของพ่อ ว่ามีเรือของราชนาวี เข้ามาจอดเทียบท่าเรือในเกาะฮาร์เบอร์ เมื่อไม่นานมานี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จอดเทียบท่า
Back to top