ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จวัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จวัก*, -จวัก-

จวัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จวัก (n.) dipper See also: ladle, scoop Syn. ตวัก, จ่า, กระจ่า
English-Thai: Nontri Dictionary
ladle(n) ทัพพี,จวัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The quickest way to a man's heart, is through his stomachวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเข้าถึงหัวใจผู้ชายก็คือเสน่ห์ปลายจวัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Way to a man's heart is through his stomach.สเน่ห์ปลายจวัก แรงดุจนางกวักผู้ชาย
To show me lily's poliform kitchen?/ เพื่อโชว์ผมว่าสเนห์ปลายจวักของลิลี่เก่งแค่ไหนอะเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จวัก
Back to top