ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จวนสุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จวนสุก*, -จวนสุก-

จวนสุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จวนสุก (adj.) unripe See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จวนสุก
Back to top