ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จรูญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จรูญ*, -จรูญ-

จรูญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จรูญ (v.) brilliant See also: be radiant, be bright Syn. รุ่งเรือง, งาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จรูญ
Back to top