ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จริว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จริว*, -จริว-

จริว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จริว (n.) turtle Syn. ตริว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จริว
Back to top