ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จบปัญหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จบปัญหา*, -จบปัญหา-

จบปัญหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จบปัญหา (v.) cease the problem See also: end the problem Ops. สร้างปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Almost all of them were gimmies. They just gave it up, no problem.เกือบทุกคนมักรู้ตัวดี พวกเขาแค่ยอม จบปัญหา
And they can put an end to this problem, once and for all.และพวกเขาสามารถจบปัญหานี้ได้ เพื่อทั้งหมดนี่
We need more of it.งั้นเราถึงต้องใช้ไวน์เพื่อจบปัญหา
And bree decided to end it all.และบรีตัดสินใจที่จะจบปัญหาทุกอย่าง
There can be real-world compensations in your ending this.ถ้าเธอจบปัญหานี้ได้ ก็จะมีการชดเชยแบบโลกแห่งความเป็นจริงให้
Audrey and I are gonna end the Troubles.ออเดรย์กับผมจะจบปัญหา
Audrey going into that barn... that's what should've ended the Troubles.ออเดรย์เข้าไปในโรงนาแล้ว นั่นควรจะจบปัญหา
And Nathan is saying he can end all that, and he's willing to give his life to do it.และเนธานบอกว่าเขาจะจบปัญหาทุกย่าง ถึงแม้ว่าต้องใช้ชีวิตของเขาก็ตาม
She wants me to stay with her, then that solves all our problems.อยากให้ผมไปอยู่ด้วย จบปัญหาพอดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จบปัญหา
Back to top