ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จนกว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จนกว่า*, -จนกว่า-

จนกว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จนกว่า (conj.) until See also: till, as long as, as far as Syn. จนถึง, จนกระทั่ง, กระทั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
arrivederci(อาร์รีวีเดอ'ซี่) interj. (Italian) จนกว่าเราจะพบกันอีก., Syn. a rivederci
auf wiedersehen(ออฟวี'เดอซอัน) German จนกว่าเราจะพบกันอีก, สวัสดี
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
clipboardคลิปบอร์ดกระดาษทดหมายถึง เนื้อที่ในหน่วยความจำที่กันไว้ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว มีใช้ทั้งในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช และระบบวินโดว์ของพีซี เนื้อที่ที่กันเอาไว้ส่วนนี้ทำหน้าที่เหมือนกระดาษทด ที่หากใช้คำสั่ง cut หรือ copy (ใต้เมนู Edit) แล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะนำข้อความหรือภาพที่ถูก cut หรือ copy นั้นไปเก็บไว้ที่นั่น ข้อความหรือภาพที่อยู่ในนั้น จะอยู่ในกระดาษทดหรือคลิปบอร์ดนี้จนกว่าจะมีข้อความหรือภาพใหม่ไปทับ เราสามารถนำข้อความหรือภาพที่อยู่บนกระดาษทดนี้ไปวางหรือ paste ลงในแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมใดก็ได้ ดู copy, cut, paste ประกอบ
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
elegit(อีลี'จิท) n. คำสั่งอายัดทรัพย์สินของจำเลยจนกว่าจำเลยจะใช้หนี้หมด
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
pending(เพน'ดิง) prep. จนกว่า,อยู่ในระหว่าง adj. คอยอยู่,ค้างอยู่,จนกว่า,คาราคาซัง
prior(ไพร'เออะ) adj. ก่อน,อันก่อน,อยู่ก่อน. -Phr. (prior to ก่อนจนกว่า), Syn. earlier
sequential fileแฟ้มลำดับหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ไปตามลำดับ (sequential) สื่อตัวอย่างที่เห็นง่ายก็คือ แถบบันทึกเพลง (tape) กว่าจะเข้าไปถึงเพลงลำดับท้าย ๆ ก็ต้องหมุนผ่านเพลงแรก ๆ ไป ก่อน ต้องรอจนกว่าจะถึงเพลงที่ต้องการ (ตรงข้ามกับ จานเสียงหรือซีดี (CD) ที่เราสามารถเลือกฟังเพลงที่ต้องการได้ทันที)
theretoforeadv. ก่อนนั้น,จนกว่าจะถึงเวลานั้น
thitherto(ธิธเธอะทู') adv. จนกว่าจะถึงเวลานั้น, Syn. up to that time,until then
till(ทิล) prep.,conj. จนกว่า,จนถึง vt. ไถนา,เพาะปลูก
filter(ฟิล'เทอะ) n. ที่กรอง,กระดาษกรอง,สารที่ใช้กรอง,บุหรี่ก้นกรอง. vt. กรองออก,กรอง vi. กรอง. adj. เกี่ยวกับบุหรี่ก้นกรอง., See also: filterer n., Syn. strainer,sieve,sift ตัวกรองหมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบ (format) การเก็บข้อมูลหรือภาพให้ เป็นรูปแบบที่ต้องการใช้ ส่วนมากโปรแกรมนี้จะมีแทรกอยู่ในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกมการจัดพิมพ์ ฯ ที่มักจะมีการโอนแฟ้มข้อมูล ประเภทอื่น เช่น จากโปรแกรม dBASE หรือ Lotus เข้ามา ถ้าไม่มีตัวกรองเตรียมไว้ ก็จะโอนเข้ามา ไม่ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการ คำสั่งหนึ่งที่สั่งให้ประมวลผล ข้อมูลเสียก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อไป ตัวกรองของระบบดอส จะประกอบด้วยคำสั่ง More, Find, และ Sort คำสั่ง More เป็นคำสั่งให้แสดงผลไปเรื่อย ๆ จอภาพ ก็จะเลื่อนไปเรื่อย ๆ เพื่อแสดงผลต่อไปจนกว่าจะหมด find เป็นคำสั่งให้หาแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ และ sort ก็เป็น คำสั่งให้เรียงลำดับแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกี (ASCII)
hierarchical file systemระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้นใช้ตัวย่อว่า HFS เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
main memoryหน่วยความจำหลักหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storage
unless(อันเลส',เอินเลส') conj.,prep. นอกจาก,จนกว่า,ยกเว้น
until(อันทิล') conj.,prep. จนกว่า,จนกระทั่ง,จนถึง,เกือบจะ. -prep. จนกระทั่ง,เกือบจะ,ก่อน
unto(อัน'ทู) prep. แก่,จนกว่า,จนกระทั่ง,จนถึง
while(ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา,
will-call(วิล'คอล) adj. เกี่ยวกับร้านค้าที่ผู้ซื้อต้องคอยจนกว่าจะถูกเรียกให้ไปรับของได้
main storageหน่วยเก็บหลักหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main memory
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
primary storageหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storageดู secondary storage เปรียบเทียบprint : พิมพ์หมายถึง การแสดงผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ หรือแผ่นใส ฯ กับใช้เป็นรายการคำสั่งในโปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรม ที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการดังกล่าว ซึ่งมักจะมีคำถามตามมาอีกหลายคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เป็นต้นว่า พิมพ์กี่ชุด พิมพ์หน้าไหนบ้าง ขยายหรือย่อขนาดกี่เปอร์เซ็นต์ ฯ รวมทั้งเป็นคำสั่งในโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ เกือบทุกภาษาด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
till(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,ตราบเท่า
unless(con) เว้นเสียแต่,นอกจาก,จนกว่า,ยกเว้น
until(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,เกือบถึง
unto(pre) จนถึง,จนกระทั่ง,จนกว่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Gaseous diffusion plantโรงงานแบบแพร่แก๊ส, โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบหนึ่ง โดยการแยกไอโซโทปยูเรเนียม-238 และยูเรเนียม-235 ในรูปแก๊สเฮกซะฟลูออไรด์ออกจากกัน ภายในเครื่องแพร่แก๊สที่มีตัวกั้นเป็นรูพรุน ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเบากว่าจะแพร่ผ่านเข้าสู่เครื่องแพร่แก๊สถัดๆ ไปในอัตราที่เร็วกว่า จนกว่าจะได้ยูเรเนียม-235 ที่มีสมรรถนะตามต้องการ โรงงานชนิดนี้มีขนาดใหญ่และใช้กำลังไฟฟ้ามาก จึงไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
thitherto (adv.) จนกว่าจะถึงเวลานั้น Syn. till then
till then (adv.) จนกว่าจะถึงเวลานั้น
break in (phrv.) สวมใส่หรือใช้จนกว่าจะเคยชิน
Dutch auction (idm.) การประมูลสิ่งของโดยเริ่มจากราคาสูงและลดลงจนกว่าจะได้ผู้ซื้อ
escrow (vt.) เก็บเงินหรือทรัพย์สินไว้ที่บุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
escrow (n.) เงินหรือทรัพย์สินที่ให้บุคคลหนึ่ง แต่เก็บไว้กับบุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
fight out (phrv.) ต่อสู้จนกว่าจะมีผล See also: ต่อสู้จนกว่าจะสิ้นสุด Syn. fight through, slug out
fight to (phrv.) ต่อสู้กันจนกว่าจะรู้ผล See also: ต่อสู้จนกว่าอีกฝ่ายจะแพ้หรือตาย
keep till (phrv.) เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา) Syn. save till
keep till (phrv.) ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า Syn. last for, last till
keep until (phrv.) เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา) Syn. keep till, save till
keep until (phrv.) ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า Syn. last for, last till
lay siege to (phrv.) โอบล้อมเมืองจนกว่าจะยอมแพ้
save till (phrv.) เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา)
save till (phrv.) เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา) Syn. keep till
slug out (phrv.) ต่อสู้จนกว่าจะมีผล See also: ต่อสู้จนกว่าจะสิ้นสุด Syn. fight through
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Until you have to doจนกว่าเธอจำเป็นต้องทำมัน
Not until you try it onไม่จนกว่าคุณจะลองใส่มัน
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
Can this wait till we get home?สิงนี้จะรอจนกว่าเราจะถึงบ้านได้ไหม
If you can't concentrate to what I have to say, then wait until you have the time to comeถ้าเธอไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องพูดแล้วล่ะก็ รอจนกว่าจะมีเวลาถึงค่อยมาก็แล้วกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A policeman was pistol-whipped until his face looked like raspberry jam.{\cHFFFFFF}ตำรวจถูกปืน whipped จนกว่า ใบหน้าของเขาดูเหมือนราสเบอร์รี่แยม
I've arranged to exhume one of the other victims' bodies to see if we can get a tissue sample to match the girl's.พวกเรายังไม่รู้แน่ จนกว่า เราจะทำการขุดคุ้ย ร่างเหยื่อรายหนึ่งก่อน
I am sorely afeared that we shall starve ere the spring breezes stir the land again.ฉันกลัวว่า เราอาจจะต้องอด จนกว่า ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงอีกครั้ง
I'm not going back either, not until this shameful war is over.ฉันก็ไม่กลับ จนกว่า สงครามเวรกรรมนี่จะจบ
We didn't wanna say until we knew we weren't getting back together.เราก็ไม่อยากพูดไปน่ะ จนกว่า เราจะแน่ใจว่า เราจะไม่กลับมาอยู่ด้วยกันอีก
You just keep swingin' that club until you're part of the whole thing.สวิงไปเรื่อยๆ จนกว่า จะเป็นส่วนหนึ่งของมัน
Mr. Satoh will be your teacher... until Ms. Kawashima returns from maternity leave.อาจารย์ ซาโต้จะมาเป็นคุณครูของพวกเธอ... จนกว่า อาจารย์คาวาชิม่ากลับมา หลังจากคลอดเสร็จ
Lights up.ว่าจะเลื่อนตัวนั้นไปก่อน จนกว่า มอรีน
I don't hear from you until you have an insight worth sharing.ฉันไม่ได้ยินอะไรจากเธอทั้งนั้น จนกว่า เธอจะมองเห็นถึงสิ่งที่มีค่าที่อยู่ภายในได้
According to the Navy rules, not until the enemy lands...ตามกฏราชนาวี ต้องไม่.. จนกว่า ข้าศึกยกพล...
Z, I'm not coming in until you come out.ซี่ ผมไม่เข้าไป จนกว่า คุณจะออกมา
Stuck like this till the new king is crowned.เออ ต้องเวียนว่าย จนกว่า จะได้กษัตริย์องค์ใหม่.
As a matter of fact, I recommend you stay alive until the fucking clock counts down.รูทวารหนัก อันที่จริงแล้ว ผมควรจะแนะนำคุณ รักษาชิวิตไว้ จนกว่า บ้าเอ้ย...
We're not gonna play until these baskets get done, and everything else gets done.เรา จะไม่เล่น จนกว่า \ ตะกร้านี่จะเสร็จ และ ทุก ๆ อย่างเสร็จ
We have nine minutes until the next secret service roll call.เรามีเวลา 9 นาที จนกว่า หน่วยลับจะเรียกกำลังมาอีก
We've got an hour till Ryder shows up to run through this stuff.เรามีเวลาหนึ่งชัวโมง จนกว่า ไรเดอร์ จะมาถึงที่ทำงานและแสดงกับหุ่นนี้
You're gonna need to just stay put until cps arrives.คูณควรจะรออยู่ที่นี่ จนกว่า ซีพีเอสจะมาถึง
We can't examine the bodies until Hazmat clears them for removal.เรายังตรวจศพไม่ได้ จนกว่า Hazmat จะตรวจพวกเขาเสร็จแล้วถอนตัวไป
He's been sedated, but I need you to wait here until we've completed this, all right?อัลตร้าซาวด์ เพื่อให้แน่ใจ เขาสงบลง แต่ผมอยากให้คุณรอตรงนี้ จนกว่า เราจะ ทำนี่เสร็จ ตกลงไหม?
And they won't rest until we beg them... for death.และพวกมันจะไม่มีวันเลิกลา จนกว่า เราจะร้องขอให้มัน.. ฆ่าเราเสีย
A 4th, an employee who may have been involved, has been killed.ฟังนะ ฉันจะปล่อยให้นายได้อยู่ตามลำพัง จนกว่า นายจะเป็นตัวของตัวเองที่จะพูดคุยกับฉัน ตกลงไหม ?
You know, Elliot is the bow tie master in our relationship, so I guess I can't wear one now until he's home visiting from Yale.คือ เอลเลียสมักจะเป็นคนที่ผูกไทน์ให้ผมเสมอ ดังนั้น ผมเลยผูกเองตอนนี้ไม่ได้ จนกว่า เขาจะกลับมาจากเยล
May sound easy, but you can't know what you want unless you know yourself.อาจฟังดูง่าย แต่คุณไม่รู้หรอกว่า คุณต้องการอะไร จนกว่า คุณจะรู้จักตัวเอง
We're staying with people we know for a few weeks until Hector crosses the border and joins us.ประมาณสองสามอาทิตย์ จนกว่า เฮคเตอร์จะออกจากชายแดนมาหาพวกเรา
Can't even charge them with anything unless they find her body.เขาไม่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้/N จนกว่า /N พวกเขาจะพบร่างของเธอ
We don't exactly know what's going on at the center, so maybe you should just take a few days off until we do.เราไม่รู้ว่ากันเกิดอะไรขึ้นที่นั้นกันแน่ เพราะงั้น คุณน่าจะหยุดสัก 2-3 วัน จนกว่า เราจะรู้แน่
He's hanging out until his mom comes to get him.เขาอยู่นี่ จนกว่า แม่เขาจะกลับมารับ
He's been going back and forth until Leith and I can settle custody.เขาไปๆ มาๆ จนกว่า ลีทกับฉัน จะสามารถตกลงเรื่องสิทธิเลี้ยงดูได้
Yeah, he said he's not going to sleep till you read his story to him.ใช่ เขาบอกว่า เขาจะไม่ยอมนอน จนกว่า คุณจะ อ่านนิทานก่อนนอนให้เค้าฟัง
You take Maddy and Zoe and hide until we come find you.ลูกพาแมดดี้ กับ โซอี้ ไปหลบ จนกว่า เราจะหาลูกพบ
It remains firmly bound, until Naevia is back in my arms.มันยังคงผูกพันแน่น จนกว่า Naevia กลับมาอยู่ในอ้อมแขนของฉัน
We're on it. As soon as we make sure no one's lurking in the closets.เราจะชึ้นไปเช็คดูนะ จนกว่า จะมั่นใจว่าไม่มีใครซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า
I'll even name you my heir until a son is born to me.ข้าจะตั้งเจ้าเป็นรัชทายาทด้วยซ้ำ จนกว่า ข้าจะได้ลูกชาย
Scouts assure us Robb Stark won't risk marching on Casterly Rock until he's at full force.หน่วยสอดแนมยืนยันว่า ร็อบบ์ สตาร์ก จะไม่ยอมเสี่ยง เข้าบุก คาสเตอรี ร็อก จนกว่า กองกำลังจะเต็มอัตราศึกดอกขอรับ
Okay, fine, but only until we find him a suitable home.ก็ได้ ได้ แต่ว่า จนกว่า เราจะหาบ้านดีๆให้เราได้นะ
There's no way we're not seeing that order.ไม่ไปไหน จนกว่า เราจะได้ เห็นคำสั่ง
I need a place to keep my friend until I can get him home.ผมต้องการ สถานที่ เก็บ เพื่อนของผม จนกว่า ผมจะพาเขากลับบ้านได้
I won't be satisfied until you exhaust every effort to find out where she's been and what she's been doing for the past 18 years.ฉันจะยังไม่พอใจ จนกว่า คุณจะใช้ความพยายามทั้งหมด ในการค้นหาว่า เธอไปอยู่ที่ไหน และเธอทำอะไร ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา
You were born into crushing debt, to parents without hope, and your only right is to work for the corporation until you pay it off...คุณได้เกิดมา เป็นหนี้ต้งแต่เด็ก จนเป็นผู้ใหญ่ที่สิ้นหวัง และสิทธิของคุณคือ การร่วมมือทำงาน จนกว่า จะได้รับเงิน
And they just keep going until they find the right one.และพวกมันจะไม่หยุด จนกว่า จะเจอคนที่ต้องการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จนกว่า
Back to top