ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จดจ่ออยู่กับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จดจ่ออยู่กับ*, -จดจ่ออยู่กับ-

จดจ่ออยู่กับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จดจ่ออยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. ยุ่งอยู่กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He tried to concentrate on his bookเขาพยายามที่จะเอาใจจดจ่ออยู่กับหนังสือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Has been focused on nothing but victory.จดจ่ออยู่กับคำว่าชัยชนะเพียงอย่างเดียว
Focus on your breathing.จดจ่ออยู่กับลมหายใจของคุณ
You can no longer devote yourself entirely to children and housework.จดจ่ออยู่กับเด็กๆ และงานบ้านอีก
There's nothing wrong with keeping your eye on the prize.จดจ่ออยู่กับเป้าหมายหนะ ไม่ผิดหรอก
All my attention should have been at the tests at hand, but for the first time, I wasn't thinking about my condition at all.ทุกความสนใจของผมจะต้องไปจดจ่ออยู่กับการทดสอบตรงหน้า แต่มันเป็นครั้งแรกที่ ผมไม่ได้นึกถึงสภาพของตัวเองเลยสักนิด
But you have to keep your mind in the here and now, otherwise we'll never be able to help Obi-Wan.แต่เจ้าต้องจดจ่ออยู่กับที่นี้ และตอนนี้ มิฉะนั้นแล้วเราจะไม่สามารถช่วยโอบีวันได้
I try to concentrate on one...ผมกำลัง... พยายาม จดจ่ออยู่กับ...
A true warrior must keep her focus on the road.นักรบที่แท้จริงจะมีใจจดจ่ออยู่กับภารกิจ
I have to have my concentration if I'm not to slice off a finger.ข้าต้องเพ่งความสนใจนะ ถ้าข้าไม่จดจ่ออยู่กับมัน ข้าอาจเฉือนนิ้วตัวเองได้
His brow may not reveal it, but there is yet intent upon mind.คิ้วของเขาอาจไม่ได้เปิดเผยว่า แต่ยังมี จดจ่ออยู่กับใจ
I'm so focused on work thatผมเอาแต่จดจ่ออยู่กับงาน
Focusing on work has made it easier to be away from you.การจดจ่ออยู่กับงานทำให้ฉัน ไม่นึกถึงคุณได้ง่ายขึ้น
Well, I'm just trying to stay focused on Adalind.ผมพยายามจดจ่ออยู่กับเรื่องอดาลิน
Maybe I should just stick to that.ผมว่าผมควรจะจดจ่ออยู่กับมัน
What's your take on the matter?คุณจดจ่ออยู่กับอะไร?
I'd advise you to stay focused on your work.ผมขอแนะนำให้คุณจดจ่ออยู่กับงานของคุณซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จดจ่ออยู่กับ
Back to top