ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ง้องอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ง้องอน*, -ง้องอน-

ง้องอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ง้องอน (v.) reconcile See also: make friendly again, conciliate Syn. ง้อ, งอนง้อ, ขอคืนดี Ops. โกรธ, ไม่สนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know me and Sofi did a lot of making up last night.นายก็รู้ว่าเมื่อคืน ฉันกับโซฟีง้องอนกันยกใหญ่
Prove to her that she's right, and she'll be blowing rainbows up your ass again.พิสูจน์ให้เธอเห็นสิว่าเธอคิดถูก เธอก็จะกลับมาง้องอนดีกับคุณอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ง้องอน
Back to top