ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งอนง้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งอนง้อ*, -งอนง้อ-

งอนง้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งอนง้อ (v.) reconcile See also: make friendly again, conciliate Syn. ง้องอน, ขอคืนดี, ขอดีด้วย Ops. โกรธ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งอนง้อ
Back to top