ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฆ้องกระแต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฆ้องกระแต*, -ฆ้องกระแต-

ฆ้องกระแต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆ้องกระแต (n.) small gong

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฆ้องกระแต
Back to top