ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค้อมลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค้อมลง*, -ค้อมลง-

ค้อมลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้อมลง (v.) lower See also: bow Syn. ต่ำลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค้อมลง
Back to top