ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าผ่านประตู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าผ่านประตู*, -ค่าผ่านประตู-

ค่าผ่านประตู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าผ่านประตู (n.) admission charge See also: gate fee, entrance fee
English-Thai: Nontri Dictionary
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jake and Elwood are donating the band's share of the door money... to pay the taxes on the St. Helen's orphanage... in Calumet City.แจยคและเอลวุด กำลังบริจาคให้ส่วนของวงของเงินค่าผ่านประตู เพื่อการจ่ายเงินภาษี ซนทเฮเลนส สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า ในเมืองแคลูเมท
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า
Save your money for your next entry fee, cowboy.เก็บเงินไว้เป็นค่าผ่านประตูเถอะไอ้น้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าผ่านประตู
Back to top