ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าน้ำไฟ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าน้ำไฟ*, -ค่าน้ำไฟ-

ค่าน้ำไฟ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าน้ำไฟ (n.) cost of utilities

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าน้ำไฟ
Back to top