ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าน้ำนม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าน้ำนม*, -ค่าน้ำนม-

ค่าน้ำนม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าน้ำนม (n.) money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony Syn. ค่าสินสอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าน้ำนม
Back to top