ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าตัวแปร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าตัวแปร*, -ค่าตัวแปร-

ค่าตัวแปร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าตัวแปร (n.) variable Ops. ตัวคงที่
English-Thai: HOPE Dictionary
percentile(เพอเซน'ไทลฺ) n. ค่าของตัวแปรที่แบ่งการแจกแจงของตัวแปรออกเป็น100,กลุ่มที่มีความถี่ (frequencies) เท่ากัน. adj. เกี่ยวกับค่าตัวแปรดังกล่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been thinking that, given the parameters of your experiment the transport of electrons through the nano-fabricated rings is no different than the experiment already conducted in the Netherlands.จริงๆแล้ว พักนี้ ฉันคิดเรื่อง ค่าตัวแปรใน การทดลองของเธอ ที่ส่งผ่านอิเลคตรอน ผ่านช่องว่าง
The mathematics of human behaviour... all those ugly variables.คณิตศาสตร์ว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ พวกค่าตัวแปรที่แสนจะยุ่งยากนั่น

ค่าตัวแปร ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
与える[あたえる, ataeru] Thai: กำหนด (เช่น กำหนดค่าตัวแปร) English: to give

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าตัวแปร
Back to top