ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าคอมมิชชั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าคอมมิชชั่น*, -ค่าคอมมิชชั่น-

ค่าคอมมิชชั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าคอมมิชชั่น (n.) commission
English-Thai: HOPE Dictionary
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
English-Thai: Nontri Dictionary
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eight hundred thousand in commission dollars.ค่าคอมมิชชั่น 8 แสนดอลล่าน์คูณๆๆ...
That commission was a onetime incentive.ค่าคอมมิชชั่นเป็นสิ่งกระตุ้นได้แค่ครั้งเดียว
I'm getting paid a commission too.ฉันก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย
He paid for the wedding, Wickham's commission, everything.เขาจ่ายค่าแต่งงาน ค่าคอมมิชชั่นของวิคแฮมและอย่างอื่นๆ
Three percent of your commission3 เปอร์เซ็นตืจากค่าคอมมิชชั่นของคุณ
Sales meeting, and we make commissions.เมื่อขายได้ เราก็ได้ค่าคอมมิชชั่น
That there is your base salary, and that's what it's gonna stay until you sell a car and get a commission.นั่นเป็นเงินเดือนประจำของคุณอยู่แล้ว และนั่นจะอยู่จนกว่าคุณจะขายรถได้.. ..และได้ค่าคอมมิชชั่น
So how about you come back and instead of 5 percent commission I give you 5.5 to keep your mouth shut?ให้เธอนั้นกลับมา.. ..แทนที่ค่าคอมมิชชั่น ห้า เปอร์เซ็นท์ ฉันจะให้ห้าครึ่ง เพื่อปิดปากเงียบ
My apartment is fully under construction, so until I pull my next commission check...อพาร์ทเม็นต์ของฉันทุกส่วน อยู่ระหว่างซ่อมแซม เพราะงั้น จนกว่าฉันจะได้รับ ค่าคอมมิชชั่นงวดต่อไป... ...
So does that mean you're cutting me in on the finder's fee?งั้นก็แปลว่า คุณจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้ฉันน่ะสิ
$28.7 million in gross commissions, all from pink sheet stock, boys!28.7 $ ล้านค่าคอมมิชชั่นขั้นต้น ทั้งหมดออกจากสต็อกแผ่นสี ชมพู, ชาย!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าคอมมิชชั่น
Back to top