ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าความจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าความจริง*, -ค่าความจริง-

ค่าความจริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าความจริง (n.) truth-value
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
truth-valueค่าความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
truth-value (n.) ค่าความจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We cannot afford to take mythology at face value.เราไม่สามารถใช้เงินซื้อ เพื่อไปทำตำนาน มูลค่าความจริง
Excuse me Woo Hee, how can you be so obnoxious?ทำไมคุณถึงเหยียดค่าความจริงใจของคนอื่นอย่างนี้
I don't think you need to be that honest. Hey, TARS, what's your honesty parameter?เฮ้ ทาร์ส ค่าความจริงใจนายเท่าไหร่?
But more importantly, Lieutenant, what if there is some truth to it?แต่สิ่งสำคัญที่สุด ผู้หมวด ถ้าเกิดมันมีเค้าความจริงล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าความจริง
Back to top