ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่พิพาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่พิพาท*, -คู่พิพาท-

คู่พิพาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่พิพาท (n.) litigant See also: claimant, party, plaintiff Syn. คู่ความ, คู่กรณี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
litigantคู่ความ, คู่พิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่พิพาท
Back to top