ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุณศัพท์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุณศัพท์*, -คุณศัพท์-

คุณศัพท์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณศัพท์ (n.) adjective See also: noun modifier Syn. คำคุณศัพท์
English-Thai: HOPE Dictionary
predicate adjectiveคุณศัพท์ยืนยันที่ใช้ตามหลังกริยาเช่น alive (He is alive)
adjectival(แอคจิคไท' เวิล) adj. เกี่ยวกับหรือใช้เป็นคุณศัพท์ (of an adjective)
adjective(แอด' เจคทิฟว) n.,adj. คำคุณศัพท์, ศัพท์ที่ขยายคำนาม, เครื่องประกอบ, ประกอบ
adnoun(แอค' นาวน) คุณศัพท์เป็นคำนาม
anarthrous(แอนอา' ธรัส) adj. ไร้ข้อต่อมไร้คุณศัพท์ (having no joints)
epithet(เอพ'พะเธท) n. คำเรียกชื่อ,ชื่อรอง,คำคุณศัพท์., See also: epithetic adj. ดูepithet epithetical adj. ดูepithet, Syn. title,name
freer(ฟรี'เออะ) n. ผู้ปล่อยให้เป็นอิสระ,สิ่งที่ปลดปล่อย adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของfree
furthest(เฟอ'ธิสทฺ) adj.,adv. คุณศัพท์เปรียบเทียบของfurther, Syn. farthest
later(เล'เทอะ) adj. adv. คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบของ late
madder(แมด'เดอะ) n. พืชจำพวก Rubia รากของมันใช้ทำสีย้อมได้ adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของ mad
more(โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ), Syn. greater,extra
most(โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ
older(โอล'เดอะ) adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของold
oldest(โอล'ดิสทฺ) คุณศัพท์เปรียบเทียบของold
slier(สไล'เออะ) adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของsly
sliest(สไล'อิสทฺ) adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของ sly
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
thinner(ธิน'เนอะ) n. น้ำมันทินเนอร์ (ใช้ละลายสีให้เจือจาง) ,ผู้หรือสิ่งที่ทำให้บางหรือน้อย adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของ thin
wrier(ไร'เออะ) adj. คุณศัพท์เปรียบของwry
wriest(ไร'เอสทฺ) adj. คุณศัพท์เปรียบสุดขีดของ wry
English-Thai: Nontri Dictionary
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
adjective(n) คำคุณศัพท์
epithet(n) ส่วนขยาย,คำคุณศัพท์,คำแสดงลักษณะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjectiveคำคุณศัพท์ [TU Subject Heading]
Hazardous เสี่ยงอันตราย คุณศัพท์ที่ใช้ขยายความที่มีโอกาสเสี่ยงภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น บริเวณเก็บแก๊สเชื้อเพลิง ถือว่าเป็น Hazardous Area [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adj (n.) คำคุณศัพท์ (คำย่อของ adjective)
adjective (adj.) เกี่ยวกับคุณศัพท์ See also: เป็นคุณศัพท์
adjective (n.) คำคุณศัพท์ See also: คำขยายนาม
content word (n.) คำแสดงเนื้อหา (ทางไวยากรณ์ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ เป็นต้น) Syn. open-class word
fewer (adj.) น้อยกว่า (คำคุณศัพท์ขั้นกว่าของ few)
good and something (idm.) อย่างมาก (something คือคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนการใช้ไปตามปริบท เช่น ready, tired)
madder (adj.) คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นกว่าของ mad
maddest (adj.) คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นสูงสุดของ mad
noe too something (idm.) ไม่มาก (ใช้คำคุณศัพท์แทน something เช่น none to clean หมายถึงไม่สะอาดมาก)
nominative (n.) รูปคำนาม/สรรพนาม/คุณศัพท์เมื่อเป็นประธานของประโยค
open-class word (n.) คำแสดงเนื้อหา (ทางไวยากรณ์ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ เป็นต้น)
should (aux.) ใช้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อแสดงความรู้สึก
superlative (adj.) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด Syn. comparative
superlative (n.) คำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
take a spill (idm.) ล้ม (มักใช้กับ have และคำคุณศัพท์ bad, nasty, quite)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're going to mark adjectives today.วันนี้เราจะหาคำคุณศัพท์
Read the first sentence and point out the adjectives.อ่านประโยคแรก แล้วช่วยบอกคำคุณศัพท์หน่อย
Read the first sentence and tell me what the adjectives are.อ่านประโยคแรก แล้วช่วยบอกว่าคำคุณศัพท์อยู่ตรงไหน
OK, let's mark the adjectives together. Just read the sentence for me.โอเค เดี๋ยวทุกคนช่วยกันบอกคำคุณศัพท์ แค่อ่านประโยคให้ครูฟังที
Who's going to tell me what the adjectives are?ใครจะบอกครูได้ว่าคำคุณศัพท์อยู่ไหน
A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb.คำนามคือคำขนานนาม คำสรรพนามใช้แทนคำนาม คำคุณศัพท์นั้นใช้ขยายคำนาม คำกิริยาแสดงอาการของคำนาม คำวิเศษณ์นั้นช่วยขยายคำกิริยา
Women tend to add adjectivesผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม คำคุณศัพท์
I hope you're referring to the modern use of the adjective.ฉันหวังว่าเธอคงหมายถึง ความหมายในปัจจุบันที่เป็นคำคุณศัพท์
Tubular. I, too, lack the adjectives.ที่ไม่เป็นคำคุณศัพท์ แล้วเราจะหาสมุดโน้ตสีแดง
We'd prefer to use a different adjective... to describe Martinez's mouth.เราต้องการที่จะใช้คำคุณศัพท์ที่แตกต่างกัน เพื่ออธิบายปากมาร์ติเน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุณศัพท์
Back to top