ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุณท้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุณท้าว*, -คุณท้าว-

คุณท้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณท้าว (n.) royal maid Syn. นางใน, นางกำนัล, นางข้าหลวง
English-Thai: Nontri Dictionary
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุณท้าว
Back to top