ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิดเล็กคิดน้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิดเล็กคิดน้อย*, -คิดเล็กคิดน้อย-

คิดเล็กคิดน้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดเล็กคิดน้อย (v.) worry about trivialities See also: sweat the small stuff Syn. คิดจุกจิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That her brother has a bug up his ass about me.พี่ชายเธอทำเป็นคิดเล็กคิดน้อยกับฉัน
Careful not to ponder thinking, little too much.ระวังตัวหน่อย อย่าคิดเล็กคิดน้อย ให้มันมากนัก
We cannot analyze everything. All right?มัวนั่งคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้หรอกนะครับ
Don't sweat the small stuff, and it's all small stuff when you're rich.ไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อย และมันคือเงินเล็กๆน้อยๆเพราะฉันรวย
I'm not petty, Annie.ฉันไม่คิดเล็กคิดน้อย แอนนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิดเล็กคิดน้อย
Back to top