ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิดมิดีมิร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิดมิดีมิร้าย*, -คิดมิดีมิร้าย-

คิดมิดีมิร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดมิดีมิร้าย (v.) have evil thoughts See also: think of betraying one, plot against, be unfaithful, have wicked intention Syn. คิดร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mind-cheating with the broken phone girl.นายคิดมิดีมิร้ายกับสาวคนเมื่อกี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิดมิดีมิร้าย
Back to top