ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิดฝันไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิดฝันไป*, -คิดฝันไป-

คิดฝันไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดฝันไป (v.) think aimlessly See also: be lost in reverie Syn. เคลิบเคลิ้ม
English-Thai: Nontri Dictionary
phantasm(n) ความคิดฝันไป,ภาพหลอน,ความเพ้อฝัน,การฝันเฟื่อง
visionary(adj) คิดฝันไป,เพ้อฝัน,จินตนาการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Was that really true, or did I just imagine it, to make killing her easier to live with?มันเป็นความจริง หรือฉันแค่คิดฝันไปเอง ว่าการตัดสินใจฆ่าเธอ มันง่ายกว่าการต้องอยู่กับมัน?
I never set my sights that high. I take it you did.ผมไม่เคยคิดฝันไปไกลขนาดนั้นหรอก แต่ผมให้คุณเลือกดู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิดฝันไป
Back to top