ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิดจุกจิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิดจุกจิก*, -คิดจุกจิก-

คิดจุกจิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดจุกจิก (v.) worry about trivialities See also: sweat the small stuff

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิดจุกจิก
Back to top