ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำเติม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำเติม*, -คำเติม-

คำเติม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำเติม (n.) affix See also: supplementary word
English-Thai: Nontri Dictionary
prefix(n) คำอุปสรรค,คำเติมหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affix (n.) คำเติม
a (prf.) ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย
accidence (n.) ไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับหน่วยคำเติม (ภาษา)
uni (prf.) หนึ่ง (คำเติมหน้า)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
About these filler words of yours.ใช่ พวกคำเติมเนี่ยแหละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำเติม
Back to top