ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำเชื่อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำเชื่อม*, -คำเชื่อม-

คำเชื่อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำเชื่อม (n.) conjunction
English-Thai: HOPE Dictionary
copula(คอพ'พิวละ) n.สิ่งที่เชื่อมต่อ,ตัวเชื่อม,คำเชื่อม, See also: copular adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conjunction (n.) คำเชื่อม
subordinate conjunction (n.) คำเชื่อมซึ่งอยู่หน้า subordinate clause
subordinator (n.) คำเชื่อมซึ่งอยู่หน้า subordinate clause Syn. subordinate conjunction
syndetic (adj.) ซึ่งเชื่อมด้วยคำเชื่อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A conjunction joins two sentences together, a preposition describes the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling.คำเชื่อมคอยเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน คำบุพบทใช้เพื่อบอกตำแหน่ง ของคำนามกับสรรพนาม และคำอุทานก็คือคำที่เอ่ยออกมา เพื่อแสดงความรู้สึก
That's not a sentence. It's a preposition and a continent.นั่นไม่ใช่ประโยคนี่ แค่คำเชื่อม และก็ชื่อทวีป
♪ Conjunction junction, what's your function? ♪*คำสันธาน คำเชื่อม, หน้าที่ของมันคืออะไร*
♪ Conjunction junction... ♪*คำสันธาน คำเชื่อม... . *
Individual entities, two proper nouns separated by a conjunction.คำนามสองคำแยกกันด้วยคำเชื่อม
Spence, you can't figure all that out sitting on his porch conjugating verbs.สเปนซ์ เธอไม่มีทางรู้หรอก จากการแค่นั่งบนระเบียงบ้าน สอนคำเชื่อมประโยค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำเชื่อม
Back to top