ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำต่างประเทศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำต่างประเทศ*, -คำต่างประเทศ-

คำต่างประเทศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำต่างประเทศ (n.) foreign word Syn. คำทับศัพท์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They may have spoken some foreign words to each other.พวกเค้าอาจจะพูดคำต่างประเทศบางคำด้วยกันเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำต่างประเทศ
Back to top