ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำขานรับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำขานรับ*, -คำขานรับ-

คำขานรับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำขานรับ (n.) answer See also: reply Syn. คำตอบรับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำขานรับ
Back to top