ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คาร์โบรันดัม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คาร์โบรันดัม*, -คาร์โบรันดัม-

คาร์โบรันดัม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาร์โบรันดัม (n.) carborundum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คาร์โบรันดัม
Back to top