ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คาราคาซัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คาราคาซัง*, -คาราคาซัง-

คาราคาซัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาราคาซัง (v.) be unfinished See also: be undone, be pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่
คาราคาซัง (adj.) unfinished See also: undone, pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่
English-Thai: HOPE Dictionary
outstanding(เอาทฺ'สแทนดิง) adj. เด่น,สำคัญโผล่ออก,นูนออก,ยังไม่ได้ชำระ,ยังคงเป็นอยู่,ยังไม่ยุติ,ยังไม่สำเร็จ,ยังคาราคาซังอยู่,ค้าง,ยังแก้ไม่ตก., Syn. noted
pending(เพน'ดิง) prep. จนกว่า,อยู่ในระหว่าง adj. คอยอยู่,ค้างอยู่,จนกว่า,คาราคาซัง
suspense(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., See also: suspenseful adj., Syn. anticipation,stress
English-Thai: Nontri Dictionary
pending(adj) ยังค้างอยู่,ยังคาราคาซัง,ยังคอยอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't want to leave things the way we left them last night.ฉันไม่อยากให้เรื่องคาราคาซัง เหมือนที่แล้วมา
You and me have some unfinished business, mister.เธอกับฉันมีงานบางอย่าง ที่ยังคาราคาซังอยู่นะ พ่อหนุ่ม
Now, your music is-Yes.เรื่องดนตรียังคาราคาซังอยู่
I mean, you know that Jack loved us.เราต้องจัดการปัญหาที่มันคาราคาซัง
She's concerned about her brother's pending marriage to Blair Waldorf.เธอกังวลเกี่ยวกับงานแต่งงานที่คาราคาซัง กับแบลร์ วอลดอฟ
We had a couple patents pending.เราติดเรื่องยังคาราคาซัง ขอสิทธิบัตร 2-3 อย่าง
Oliver, don't you imagine there's enough trouble you're in this week than to go after this guy?โอลิเวอร์ คุณนึกภาพไม่ออกเหรอว่า สัปดาห์นี้คุณมีปัญหาคาราคาซังมากพอ เกินกว่าที่จะออกไปล่าชายคนนี้ได้
Some guy in the lobby told me about Stonehaven's pending lawsuit.ผู้ชายคนหนึ่งที่ล็อบบี้ บอกผมเกี่ยวกับคดีความที่ยังคาราคาซังของสโตนเฮฟเว่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คาราคาซัง
Back to top