ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คันฉาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คันฉาย*, -คันฉาย-

คันฉาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คันฉาย (n.) hayfork See also: a kind of wood fork, tool for spreading out straw on the floor Syn. ขอฉาย, ดองฉาย, ดองหาย
คันฉาย (n.) mirror See also: looking-glass Syn. กระจกเงา, เครื่องส่องหน้า
คันฉายดอง (n.) tool for spreading out straw on the floor See also: bamboo stick used for removing straw from the threshing floor Syn. ดองหาย, กระดองหาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คันฉาย
Back to top