ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คัดสำเนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คัดสำเนา*, -คัดสำเนา-

คัดสำเนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คัดสำเนา (v.) copy See also: transcribe, make a copy of
English-Thai: HOPE Dictionary
copier(คอพ'พีเออ) n. ผู้ลอกแบบ,ผู้คัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ,เครื่องถ่ายสำเนา, Syn. photocopier,photocopying machine
copyer(คอพ'พีเออ) n. ผู้ลอกแบบ,ผู้คัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ,เครื่องถ่ายสำเนา, Syn. photocopier,photocopying machine
penman(เพน'เมิน) n. ผู้คัดสำเนา,ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้ปลอมแปลง, Syn. writer
English-Thai: Nontri Dictionary
copyist(n) คนคัดสำเนา,คนลอกแบบ,ผู้เลียนแบบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
calligrapher (n.) ผู้คัดสำเนา
penman (n.) ผู้คัดสำเนา Syn. calligrapher
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's making a copy of the map from the girl Heinrich met, for his friends.เค้ากำลังคัดสำเนาแผนที่ ของสาวที่พี่ชายผมไปด้วยให้เพื่อนเค้าน่ะ
We'll know for certain once that thief has transcribed the page that he stole, but it'll be soon.พวกเราจะรู้การเดินทางที่แน่นอน ทันทีที่ไอ้ขี้ขโมย คัดสำเนาหน้ากระดาษที่เขาขโมยมันไปเสร็จสิ้น แต่มันจะเสร็จในเร็วๆนี้แน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คัดสำเนา
Back to top