ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คอแห้งผาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คอแห้งผาก*, -คอแห้งผาก-

คอแห้งผาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอแห้งผาก (v.) feel dry See also: be parched
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Heart. Pounding, throat thickening, absolutely can't swallow.หัวใจเต้นแรง คอแห้งผาก กลืนน้ำลายแทบไม่ลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คอแห้งผาก
Back to top