ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คอระฆัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คอระฆัง*, -คอระฆัง-

คอระฆัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอระฆัง (n.) neck of pagoda

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คอระฆัง
Back to top