ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คอยเก้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คอยเก้อ*, -คอยเก้อ-

คอยเก้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอยเก้อ (v.) wait in vain See also: wait for nothing, wait for no purpose, wait to be at no avail
คอยเก้อ (v.) wait in vain See also: wait for nothing, wait for no purpose, wait to be at no avail
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't want you to think you'd been stood up.หนูไม่อยากให้แม่คอยเก้อค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คอยเก้อ
Back to top