ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คอยจับผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คอยจับผิด*, -คอยจับผิด-

คอยจับผิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอยจับผิด (v.) watch attentively for a mistake See also: be a watchdog Syn. จับผิด
English-Thai: HOPE Dictionary
captious(แคพ'ชัส) adj. หาเรื่อง,จับผิด,คอยจับผิด,แคะได้,หาเรื่อง,ขี้บ่น, See also: captiousness n. ดู captious, Syn. critical
English-Thai: Nontri Dictionary
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nag at (phrv.) คอยจับผิด See also: หาเรื่องบ่น Syn. pick at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They have metal detectors for people who lay too low.เขามีเครื่องคอยจับผิด สำหรับพวกที่ไม่เด่นมากๆ
How will I be in the room, With the critical eyes of the public?ข้าจะอยู่ในห้องได้อย่างไร โดยมีสายตาสาธารณะคอยจับผิด?
Also, you look like someone's wife who has come here to nag.และก็, เธอดูเหมือน ภรรยาที่มาที่นี่ เพื่อคอยจับผิดสามี
It's the habit. It catches us up more often than not.มันเป็นกิจวัตร เรื่องคอยจับผิดพวกเราเป็นประจำอยู่แล้ว
She has asked me to have you removed from the set.เขา.. บอกให้ฉันมาบอก ให้ถอดคุณออกจากกอง เพราะว่าเขาทำงานไม่ได้ เวลาคุณมาคอยจับผิด
Well, you know what they say- don't look a gift horse in the mouth, right?เธอรู้ไหม เขาพูดว่าไง อย่าคอยจับผิด ใช่ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คอยจับผิด
Back to top