ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่เอาใจใส่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่เอาใจใส่*, -ความไม่เอาใจใส่-

ความไม่เอาใจใส่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่เอาใจใส่ (n.) neglect See also: overlook, carelessness, inattentiveness, disregard Syn. ความเพิกเฉย Ops. ความสนใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disregard (n.) ความไม่เอาใจใส่ See also: ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย Syn. neglect
negligence (n.) ความไม่เอาใจใส่ See also: ความประมาท, ความหละหลวม, การละเลย, การไม่เอาใจใส่ Syn. carelessness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your negligenceความไม่เอาใจใส่ของคุณ
Your negligence has damaged this company's reputation.ความไม่เอาใจใส่ของนายมันทำลายชื่อเสียงของบริษัทของเรา
And that is thanks to your negligence.และก็ขอขอบคุณสำหรับความไม่เอาใจใส่ของคุณ
How many more must die because of your negligence?จะให้มีอีกสักกี่คนที่ต้องตาย... เพราะความไม่เอาใจใส่ของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่เอาใจใส่
Back to top