ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่มีตัวตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่มีตัวตน*, -ความไม่มีตัวตน-

ความไม่มีตัวตน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่มีตัวตน (n.) emptiness See also: nothingness Syn. ความโล่ง, ความว่าง, ความไม่มีอะไร Ops. ความเต็มเปี่ยม
English-Thai: HOPE Dictionary
nowhere(โน'แวร์) adv. ไม่มีที่ไหน n. ความไม่มีตัวตน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm trying to figure that out and I want you to help me.ความมีตัวตน ความไม่มีตัวตน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่มีตัวตน
Back to top