ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไขว้เขว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไขว้เขว*, -ความไขว้เขว-

ความไขว้เขว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไขว้เขว (n.) misunderstanding See also: confusion, misinterpretation Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด Ops. ความชัดเจน, ความกระจ่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No boys, no distractions until we win that trophy.ไม่มีเรื่องผู้ชาย ไม่มีความไขว้เขว จนกว่าเราจะชนะการแข่งได้
And which ones to keep close. ♪ I loved you more. ♪ ♪ I know that now. ♪และใครที่ต้องอยู่ในระยะใกล้ บ่อยครั้ง ที่เราเกิดความไขว้เขวาจากความกลัว...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไขว้เขว
Back to top